Urbanizam kasnoantičke i srednjovjekovne Rijeke

Urbanizam kasnoantičke i srednjovjekovne Rijeke

Tema Urbanizam kasnoantičke i srednjovjekovne Rijeke dio je sveučilišnog projekta Migracije, identiteti i kontekst srednjovjekovne umjetnosti Kvarnera (MIK), projekta Topografska karta Tarsatike: digitalizacija i medijacija i interesno područje članica istraživačkog tima Petre Predoević Zadković i Palme Karković Takalić.

Rad na temi započeo je 2011. godine istraživanjima za izradu doktorske disertacije P. Predoević Zadković naslova Urbanizam srednjovjekovne Rijeke (mentor: prof. dr. sc. Marina Vicelja Matijašić, doc. dr. sc. Marijana Kovačević). Godine 2013., projektom Topografska karta Tarsatike, u sklopu jednogodišnjih sufinanciranja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke, obuhvaćena je znanstvena i stručna obrada podataka sa svih do sada istraživanih arheoloških lokaliteta grada Rijeke. Mapiranje antičkih i kasnoantičkih nalaza Tarsatike izvedeno je s ciljem utvrđivanja i definiranja urbanog prostora te reintrepetacije njegova karaktera. Program se u 2014. godini nastavlja kroz projekt Topografska karta Tarsatike- digitaizacija i medijacija kojega također sufinancira Grad Rijeka. Na navedenim projektima sudjeluju i surađuju Palma Karković Takalić, Petra Predoević Zadković i Josip Višnjić. Cilj projekata je utvrđivanje i reinterpretacija povijesne urbane strukture Rijeke, prezentacija antičkih korijena grada i promidžba riječke urbane arheologije.

Rezultati spomenutih arheoloških, povijesnih, povijesno-umjetničkih, arhivskih, topografskih i urbanističkih istraživanja te njihove metodološke okosnice objedinjene su u projektu MIK (SREBAK). Istraživanja obuhvaćaju prikupljanje materijalnih i pisanih izvora o urbanizmu i arhitekturi kasnoantičke i srednjovjekovne Rijeke, njihovu sistematizaciju i interpretaciju s ciljem detaljne analize povijesnoga razvoja i transformacije gradskoga prostora. Usporedno, kroz projekt digitalizacije i medijacije predviđa se izrada topografske karte, tlocrta i 3D rekonstrukcija važnih arhitektonskih jedinica i urbanističkih dijelova, stvaranje on-line baze podataka i medijacija sadržaja te predstavljanje rezultata istraživanja stručnoj i široj javnosti.

Recent Posts

Arheološka istraživanja u Akvileji

Poslijedoktorandica dr. sc. Palma Karković Takalić, sudjelovala je u ime Katedre za umjetnost starog i srednjeg vijeka, OPU, kao nastavnik-mentor na međunarodnom arheološkom iskopavanju Sveučilišta u Trstu. Radi se o lokalitetu Via Gemina u Akvileji, na kojemu se istražuju ostaci jedne od središnjih insula rimskoga grada i kasnoantičke kuće, tzv. Domus dei “Putti danzanti”. 

  1. Izlaganja članova katedre n međunarodnom kongresu u Leedsu Leave a reply
  2. Intervju s dr. sc. Vladimirom P. Gossom Leave a reply
  3. Third International Conference Studies in Art History and Archaeology of the North Adriatic from Antiquity to the Middle Ages Leave a reply
  4. Obrana doktorske disertacije Petre Predoević Zadković Leave a reply
  5. Zbornik radova posvećen profesoru Vladimiru P. Gossu pod naslovom “Potisnute teme u umjetnosti i humanistici” Leave a reply
  6. Stručno usavršavanje pri Centre de conservation du Louvre, Liévin-Lens, Francuska Leave a reply
  7. Stručnog usavršavanje za djelatnike Sveučilišta u Rijeci Leave a reply
  8. Izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu „Contextualizing ‘oriental’ cults, New Lights on the Evidence between the Danube and the Adriatic“ Leave a reply
  9. Peta medievistička znanstvena radionica u Rijeci 9.-10.9.2022., Filozofski fakultet u Rijeci Leave a reply