Urbanizam kasnoantičke i srednjovjekovne Rijeke

Urbanizam kasnoantičke i srednjovjekovne Rijeke

Tema Urbanizam kasnoantičke i srednjovjekovne Rijeke dio je sveučilišnog projekta Srednjovjekovna spomenička baština Kvarnera (SREBAK), projekta Topografska karta Tarsatike: digitalizacija i medijacija i interesno područje članica istraživačkog tima Petre Predoević Zadković i Palme Karković Takalić.

Rad na temi započeo je 2011. godine istraživanjima za izradu doktorske disertacije P. Predoević Zadković naslova Urbanizam srednjovjekovne Rijeke (mentor: prof. dr. sc. Marina Vicelja Matijašić, doc. dr. sc. Marijana Kovačević). Godine 2013., projektom Topografska karta Tarsatike, u sklopu jednogodišnjih sufinanciranja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke, obuhvaćena je znanstvena i stručna obrada podataka sa svih do sada istraživanih arheoloških lokaliteta grada Rijeke. Mapiranje antičkih i kasnoantičkih nalaza Tarsatike izvedeno je s ciljem utvrđivanja i definiranja urbanog prostora te reintrepetacije njegova karaktera. Program se u 2014. godini nastavlja kroz projekt Topografska karta Tarsatike- digitaizacija i medijacija kojega također sufinancira Grad Rijeka. Na navedenim projektima sudjeluju i surađuju Palma Karković Takalić, Petra Predoević Zadković i Josip Višnjić. Cilj projekata je utvrđivanje i reinterpretacija povijesne urbane strukture Rijeke, prezentacija antičkih korijena grada i promidžba riječke urbane arheologije.

Rezultati spomenutih arheoloških, povijesnih, povijesno-umjetničkih, arhivskih, topografskih i urbanističkih istraživanja te njihove metodološke okosnice objedinjene su u projektu SREBAK. Istraživanja obuhvaćaju prikupljanje materijalnih i pisanih izvora o urbanizmu i arhitekturi kasnoantičke i srednjovjekovne Rijeke, njihovu sistematizaciju i interpretaciju s ciljem detaljne analize povijesnoga razvoja i transformacije gradskoga prostora. Usporedno, kroz projekt digitalizacije i medijacije predviđa se izrada topografske karte, tlocrta i 3D rekonstrukcija važnih arhitektonskih jedinica i urbanističkih dijelova, stvaranje on-line baze podataka i medijacija sadržaja te predstavljanje rezultata istraživanja stručnoj i široj javnosti.

Recent Posts

Terenska nastava, Zadar 15.11.2019.

U petak 15.11.2019. održane su dvije terenske nastave Katedre za umjetnost starog i srednjeg vijeka Odsjeka za povijest umjetnosti, Filozofskog fakulteta u Rijeci. U sastavu kolegija Umjetnost starog vijeka i Antička ikonografija 1. godina preddiplomskog studija povijesti umjetnosti uz stručno vodstvo posjetila je lokalitete antičkoga Jadera, prapovijesnu i antičku zbirku Arheološkog muzeja Zadar. U Muzeju antičkoga stakla, uz stalni postav studenti su prisustvovali radionici izrade antičkoga stakla.

Nastava kolegija 2. godine preddiplomskog studija povijesti umjetnosti Umjetnost romanike i Umjetnost gotike obuhvatila je posjet Crkvi sv. Šime, srednjovjekovnom postavu Arheološkog muzeja Zadar i Crkvi sv. Donata, katedrali sv. Stošije, Franjevačkome samostanu i njegovoj zbirci te Stalnoj izložbi crkvene umjetnosti.

  1. École française de Rome, otvorenje izložbe „Cento anni di ricerche archeologiche a Rijeka (Fiume)“ – 9. 10. 2019. Leave a reply
  2. Gostovanje poster-izložbi „Stoljeće arheoloških istraživanja u Rijeci“ i „”Ars lignea Adriatica, odabrani primjeri drvorezbarene umjetničke baštine sjevernog Jadrana” 6.9.2019. u Crnoj Gori Leave a reply
  3. Predavanje Marine Vicelje-Matijašić na Boston University of Venice 1. i 2. srpanj 2019. Leave a reply
  4. Barbara Španjol-Pandelo izlagala na međunarodnom kongresu medievističkih studija u Leedsu Leave a reply
  5. Terenska nastava ISTRA 2019 Leave a reply
  6. Četvrta medievistička znanstvena radionica u Rijeci 30. – 31. 5. 2019., Filozofski fakultet u Rijeci Leave a reply
  7. Poster-izlaganje P. Karković Takalić na međunarodnom seminaru Sacrum Facere u Trstu Leave a reply
  8. Predavanje Marine Vicelje-Matijašić na međunarodnom znanstvenom skupu Iconologies – Global Unity or/and Local Diversities in Art History, Krakow, 23.-25.5.2019. Leave a reply
  9. Marina Vicelja-Matijašić sudjelovala na 54. međunarodnom kongresu medievističkih studija (54th International Congress on Medieval Studies) 9.-12.5.2019. Leave a reply