Urbanizam kasnoantičke i srednjovjekovne Rijeke

Urbanizam kasnoantičke i srednjovjekovne Rijeke

Tema Urbanizam kasnoantičke i srednjovjekovne Rijeke dio je sveučilišnog projekta Migracije, identiteti i kontekst srednjovjekovne umjetnosti Kvarnera (MIK), projekta Topografska karta Tarsatike: digitalizacija i medijacija i interesno područje članica istraživačkog tima Petre Predoević Zadković i Palme Karković Takalić.

Rad na temi započeo je 2011. godine istraživanjima za izradu doktorske disertacije P. Predoević Zadković naslova Urbanizam srednjovjekovne Rijeke (mentor: prof. dr. sc. Marina Vicelja Matijašić, doc. dr. sc. Marijana Kovačević). Godine 2013., projektom Topografska karta Tarsatike, u sklopu jednogodišnjih sufinanciranja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke, obuhvaćena je znanstvena i stručna obrada podataka sa svih do sada istraživanih arheoloških lokaliteta grada Rijeke. Mapiranje antičkih i kasnoantičkih nalaza Tarsatike izvedeno je s ciljem utvrđivanja i definiranja urbanog prostora te reintrepetacije njegova karaktera. Program se u 2014. godini nastavlja kroz projekt Topografska karta Tarsatike- digitaizacija i medijacija kojega također sufinancira Grad Rijeka. Na navedenim projektima sudjeluju i surađuju Palma Karković Takalić, Petra Predoević Zadković i Josip Višnjić. Cilj projekata je utvrđivanje i reinterpretacija povijesne urbane strukture Rijeke, prezentacija antičkih korijena grada i promidžba riječke urbane arheologije.

Rezultati spomenutih arheoloških, povijesnih, povijesno-umjetničkih, arhivskih, topografskih i urbanističkih istraživanja te njihove metodološke okosnice objedinjene su u projektu MIK (SREBAK). Istraživanja obuhvaćaju prikupljanje materijalnih i pisanih izvora o urbanizmu i arhitekturi kasnoantičke i srednjovjekovne Rijeke, njihovu sistematizaciju i interpretaciju s ciljem detaljne analize povijesnoga razvoja i transformacije gradskoga prostora. Usporedno, kroz projekt digitalizacije i medijacije predviđa se izrada topografske karte, tlocrta i 3D rekonstrukcija važnih arhitektonskih jedinica i urbanističkih dijelova, stvaranje on-line baze podataka i medijacija sadržaja te predstavljanje rezultata istraživanja stručnoj i široj javnosti.

Recent Posts

Predavanje Valerije Gligora, mag. archeol. i Andreja Janeša, mag. archeol.

U utorak 17. prosinca 2019. s početkom u 10.15 sati, održana su gostujuća predavanja Valerije Gligora, mag. archeol. „3D modeli i dokumentiranje kulturne baštine“ i Andreja Janeša, mag. archeol. (HRZ) „Srednjovjekovni vinodolski kašteli Lopar i Ledenice“. Radi se o izlaganjima organiziranima u sklopu projekta dokumentiranja postojećeg stanja staroga grada Ledenica, Ministarstva kulture RH i Filozofskog fakulteta u Rijeci te projekta Migracije, identiteti i kontekst srednjovjekovne umjetnosti Kvarnera, Sveučilišta u Rijeci i Katedre za umjetnost starog i srednjeg vijeka. Predavanja su bila dijelom kolegija Umjetnost romanike i Umjetnost gotike, preddiplomskog studija Povijesti umjetnosti u Rijeci.

 

  1. Projekt dokumentacije postojećeg stanja staroga grada Ledenica Leave a reply
  2. Terenska nastava u Čabarskom kraju – 3.12.2019. Leave a reply
  3. Terenska nastava, Zadar 15.11.2019. Leave a reply
  4. École française de Rome, otvorenje izložbe „Cento anni di ricerche archeologiche a Rijeka (Fiume)“ – 9. 10. 2019. Leave a reply
  5. Gostovanje poster-izložbi „Stoljeće arheoloških istraživanja u Rijeci“ i „”Ars lignea Adriatica, odabrani primjeri drvorezbarene umjetničke baštine sjevernog Jadrana” 6.9.2019. u Crnoj Gori Leave a reply
  6. Predavanje Marine Vicelje-Matijašić na Boston University of Venice 1. i 2. srpanj 2019. Leave a reply
  7. Barbara Španjol-Pandelo izlagala na međunarodnom kongresu medievističkih studija u Leedsu Leave a reply
  8. Terenska nastava ISTRA 2019 Leave a reply
  9. Četvrta medievistička znanstvena radionica u Rijeci 30. – 31. 5. 2019., Filozofski fakultet u Rijeci Leave a reply