Drvena srednjovjekovna skulptura Kvarnera

Drvena srednjovjekovna skulptura Kvarnera

drvena_srednjovjekovna_skulptura

Drvena skulptura i liturgijski namještaj imali su važnu ulogu u opremanju crkvenih interijera. Iako su promjene u liturgiji te opći uvjeti čuvanja drva, kao iznimno osjetljivog materijala sklonog propadanju, uvjetovali uništavanje značajnog dijela umjetnina, jedan dio baštine se ipak sačuvao. Drvena srednjovjekovna skulptura na Kvarneru samo je djelomično evidentirana i publicirana, pa će se u okviru aktivnosti veznima uz projekt MIK sačuvana drvena skulptura istražiti i obraditi. Prvi dio istraživanja bit će usmjeren na obilazak terena te pregled stručne literature i dokumentacije. Nakon terenskih istraživanja, prilikom kojih će se umjetnine obići, popisati i fotografirati uslijedit će analiza baštine metodologijom povijesti umjetnosti, odnosno provest će se stilske, atributivne i ikonografske analize.

U okviru projekta MIK (SREBAK) očekivani rezultat je izrada studijske dokumentacije koja će omogućiti nove spoznaje o drvorezbarstvu i drvorezbarima koji su djelovali na Kvarneru. Dobiveni rezultati bit će objedinjeni u zbirci – katalogu, u cilju stvaranja baze podataka koja će omogućiti interpretacije prilagođene recentnim povijesnim, te konzervatorsko-restauratorskim spoznajama, a u svrhu upoznavanja šire javnosti s rezultatima istraživanja podaci će biti digitalizirani u on-line bazi podataka.

Rad na projektu MIK (SREBAK) nastavak je istraživanja provedenih u okviru projekta Srednjovjekovna skulptura i slikarstvo Hrvatskog primorja, a ujedno se nastavlja na rezultate doktorske disertacije Barbare Španjol-Pandelo.