Fragmenta sculpta

Fragmenta sculpta

oltarna ploča Osor

Cilj je projekta istražiti, valorizirati i prezentirati kamenu skulpturu ranosrednjovjekovnog i srednjovjekovnog razdoblja kvarnerskog područja – Rijeka, Liburnija, otoci, primorski pojas do Senja, zaleđe. Srednjovjekovna je umjetnička baština najzapušteniji dio spomeničkog korpusa Primorsko-goranske županije s naglaskom na kamenu skulpturu. Materijal koji se obrađuje djelomično je evidentiran u različitim institucijama ili pojedinačnim radovima, no u cjelosti je slabo obrađivan i nedostatno publiciran, te gotovo nepoznat stručnoj i široj javnosti. Mišljenja smo, također, da postojeće spoznaje treba proširiti, osuvremeniti i prilagoditi recentnim rezultatima arheoloških, povijesnih i arhivskih istraživanja, te uvrstiti postojeće spomenike u program revalorizacije, zaštite i prezentacije, u dogovoru sa stručnjacima iz Konzervatorskog zavoda u Rijeci, kao i u dio suvremene turističke ponude u dogovoru s djelatnicima Turističke zajednice Županije primorsko-goranske i lokalnih središta.

Projektom se želi prvenstveno pomno i detaljno snimiti stanje na terenu, evidentirati i fotografski snimiti spomenike u svrhu njihove kataloške obrade i prezentacije. Kataloška obrada podrazumijeva unošenje svih relevantnih podataka vezanih za pojedini spomenik s naglaskom na formalno-ikonografsku analizu i prikaz povijesnog okvira svakog pojedinog spomenika.

Spomenička djela koja će se obrađivati predstavljaju iznimnu vrijednost u prepoznavanju slabo poznatog dijela povijesti ovih prostora, te su temelj suvremenog kulturnog identiteta ovog kraja. Kvarnerski je srednjovjekovni prostor, a naročito njegov priobalni dio, velikim dijelom terra incognita te upravo fragmentiran i slabo istražen korpus umjetnina predstavlja polaznu točku u dokazivanju neprekinutog trajanja života na istim prostorima.

U prvoj se fazi katalogiziraju i interpretiraju ulomci kamene skulpture koja pripada razdoblju od 6. do kraja 11. stoljeća, a nalazila se u prostorima ranosrednjovjekovnih crkava na kvarnerskim otocima. Predstavit će se lokaliteti s Cresa, Lošinja, Krka, Raba i sjevernog dijela Paga. Radi se o ulomcima koji su bili sastavnim dijelovima liturgijskog namještaja – dijelovi oltara, oltarnih ograda, ambona, ili pak dijelovima arhitektonskih elemenata poput kapitela, imposta, baza, okvira vratiju ili prozora, prozorskih rešetki i dr. Ti su ulomci danas izvan svog izvornog prostornog konteksta, a na izložbi se predstavljaju kao važan segment ranosrednjovjekovne spomeničke baštine koja je temeljem razvoja povijesti umjetnosti na ovim prostorima.