O projektu

O projektu MIK – Migracije, identiteti i kontekst srednjovjekovne umjetnosti Kvarnera

Nakon uspješnog UNIRI projekta SREBAK (Srednjovjekovna baština Kvarnera) unutar kojeg je obrađen dio bogate srednjovjekovne baštine kvarnerskog područja istraživanje se srednjovjekovlja na ovim prostorima nastavlja u smjeru istraživanja migracija (ljudi, ideja, likovnih predložaka), komunikacija (putova i načina širenja likovnoga jezika, uloga crkvenih i svjetovnih elita u kreiranju kulturnog pejzaža) te identiteta (praćenja stvaranja „stilskih jezika“, njihove percepcije i korištenja kroz povijest, ponajprije u povijesno-umjetničkim diskursima). Projekt će na temelju umjetničke baštine istražiti radionice, majstore, naručitelje, političke aktere i predzanke likovnog jezika, utvrđivanje ishodišta i načina širenja likovnih govora u prostoru te načine kreiranja cjelokupnog umjetničkog prostora u vremenu od kasne antike do ranog novog vijeka. Prostor koji je uvjetno nazvan kvarnerskim obuhvaća južnu i istočnu Istru, kvarnerske otoke, Rijeku i širi riječki prostor te prostor Vinodola. Istraživanjem su obuhvaćena djela arhitekture, skulpture i slikarstva.

Ciljevi su projekta, u interdisciplinarnom pristupu i korištenjem suvremenih tehnologija:

  • nadopuniti, osuvremeniti i učiniti dostupnom bazu podataka o umjetninama srednjega vijeka (arhitektura, skulptura, slikarstvo) na navedenom prostoru kao platformu za daljnja istraživanja. Baza podataka temeljit će se ponajprije na dosadašnjim spoznajama, te će se nadopunjavati kontinuirano novim podacima tijekom rada na projektu. Činit će je fotografije, karte i ostali dostupan vizualni materijal te relevantni podaci za pojedino djelo u obliku skeda. Jedan od značajnih ciljeva je izrada 3D crteža i modela umjetnina koje su nam ostale sačuvane tek djelomično (u arheološkoj zoni ili u fragmentima). U ostvarivanju ovoga cilja radit ćemo sa suradnicima s Građevinskog fakulteta u Rijeci. – nadopuniti, osuvremeniti i učiniti dostupnom bazu podataka o umjetninama srednjega vijeka (arhitektura, skulptura, slikarstvo) na navedenom prostoru kao platformu za daljnja istraživanja. Baza podataka temeljit će se ponajprije na dosadašnjim spoznajama, te će se nadopunjavati kontinuirano novim podacima tijekom rada na projektu. Činit će je fotografije, karte i ostali dostupan vizualni materijal te relevantni podaci za pojedino djelo u obliku skeda. Jedan od značajnih ciljeva je izrada 3D crteža i modela umjetnina koje su nam ostale sačuvane tek djelomično (u arheološkoj zoni ili u fragmentima). U ostvarivanju ovoga cilja radit ćemo sa suradnicima s Građevinskog fakulteta u Rijeci.
  • stvoriti vizualne mape i rekonstrukcije kulturnog pejzaža kroz povijesna razdoblja u povezivanju povijesnih događaja i ciklusa s razvojem umjetničkog jezika i širenjem likovnih predložaka specifičnih za pojedino razdoblje. Radi se o vizualnoj prezentaciji povijesnih slojeva umjetničke produkcije stvaranjem interaktivnih mapa na kojima će se jasno pokazati kako se razvijala umjetnička djelatnost na ovim prostorima. Pokazat će se odnos s poviješću i političkim zbivanjima, odnosno kako su povijesni događaji i političke elite utjecali na izgradnju i opremanje građevina (uglavnom crkvenih zdanja, ali i malobrojne javne i stambene arhitekture). – stvoriti vizualne mape i rekonstrukcije kulturnog pejzaža kroz povijesna razdoblja u povezivanju povijesnih događaja i ciklusa s razvojem umjetničkog jezika i širenjem likovnih predložaka specifičnih za pojedino razdoblje. Radi se o vizualnoj prezentaciji povijesnih slojeva umjetničke produkcije stvaranjem interaktivnih mapa na kojima će se jasno pokazati kako se razvijala umjetnička djelatnost na ovim prostorima. Pokazat će se odnos s poviješću i političkim zbivanjima, odnosno kako su povijesni događaji i političke elite utjecali na izgradnju i opremanje građevina (uglavnom crkvenih zdanja, ali i malobrojne javne i stambene arhitekture).
  • interpretirati i raspraviti načine i putove komunikacija u njihovom fizičkom obliku (unijeti poznate trase i putove kretanja u rasponu od tisuću godina) i u simboličkom obliku, odnosno raspraviti načine širenja likovnog jezika (modela, uzoraka, majstora, radionica, naručitelja). Tu ćemo se oslanjati na arhivska istraživanja (koja su dijelom provedena) te na istraživanje materijala, tehnika građenja i oblikovanja u komparativnoj metodi praćenja s istovrsnim spomenicima bliskih prostora (sjeverni Jadran, Dalmacija i centralna Europa). Posebnu pozornost zauzimaju periodi snažnih migracija u ranom srednjom vijeku te doticaji velikih interesnih sfera Venecije i Habsburga u kasnosrednjovjekovnom razdoblju. – interpretirati i raspraviti načine i putove komunikacija u njihovom fizičkom obliku (unijeti poznate trase i putove kretanja u rasponu od tisuću godina) i u simboličkom obliku, odnosno raspraviti načine širenja likovnog jezika (modela, uzoraka, majstora, radionica, naručitelja). Tu ćemo se oslanjati na arhivska istraživanja (koja su dijelom provedena) te na istraživanje materijala, tehnika građenja i oblikovanja u komparativnoj metodi praćenja s istovrsnim spomenicima bliskih prostora (sjeverni Jadran, Dalmacija i centralna Europa). Posebnu pozornost zauzimaju periodi snažnih migracija u ranom srednjom vijeku te doticaji velikih interesnih sfera Venecije i Habsburga u kasnosrednjovjekovnom razdoblju.
  • raspraviti i definirati pojam „stilskog jezika“ odnosno povezanosti oblika i likovnih izričaja s povijesno-političkim krugom. Ovdje nas ponajprije zanima uloga stila kao nositelja značenja te elementa koji je utjecao na stvaranje identitetskih/etničkih obrazaca u historiografiji od kraja 19. do druge polovice 20. stoljeća.   – raspraviti i definirati pojam „stilskog jezika“ odnosno povezanosti oblika i likovnih izričaja s povijesno-političkim krugom. Ovdje nas ponajprije zanima uloga stila kao nositelja značenja te elementa koji je utjecao na stvaranje identitetskih/etničkih obrazaca u historiografiji od kraja 19. do druge polovice 20. stoljeća.
  • ponuditi cjelovito čitanje i interpretaciju spomenika/umjetničke produkcije ranog i razvijenog srednjovjekovlja sagledanu s različitih očišta u okviru povijesnog, povijesno-umjetničkog, arheološkog, graditeljskog (tehničkog) i kulturološkog metodološkog pristupa. Konačni rezultati u vidu dostupnih rekonstrukcija pojedinih spomenika i čitavih cjelina te brojnih publikacija, javnih izlaganja, okruglih stolova, tribina, radionica i dr. predstavljat će trajno dobro za stručnjake različitih disciplina ali i širu javnost. – ponuditi cjelovito čitanje i interpretaciju spomenika/umjetničke produkcije ranog i razvijenog srednjovjekovlja sagledanu s različitih očišta u okviru povijesnog, povijesno-umjetničkog, arheološkog, graditeljskog (tehničkog) i kulturološkog metodološkog pristupa. Konačni rezultati u vidu dostupnih rekonstrukcija pojedinih spomenika i čitavih cjelina te brojnih publikacija, javnih izlaganja, okruglih stolova, tribina, radionica i dr. predstavljat će trajno dobro za stručnjake različitih disciplina ali i širu javnost.

 

O projektu SREBAK – srednjovjekovna spomenička baština Kvarnera

Srednjovjekovna spomenička baština Kvarnera (SERBAK, 2014.-2015.) je projekt Sveučilišta u Rijeci, voditeljice prof. dr. sc. Marine Vicelje-Matijašić, a koji se provodi na Katedri za umjetnost starog i srednjeg vijeka Odsjeka za povijest umjetnosti, Filozofskog fakulteta u Rijeci. Projekt obuhvaća istraživanje, interpretaciju i prezentaciju srednjovjekovne umjetnosti na području Kvarnera, ali i dijela kontinentalne Hrvatske budući da se nastavlja na rezultate projekata voditelja M. Vicelje-Matijašić (Srednjovjekovna skulptura i slikarstvo Hrvatskoga primorja) i V. P. Gossa (Romanika u međurječju Save i Drave i europska kultura). Projekt je povezan s međunarodnim projektom Francia Media – Cradles of European Culture (2010.-2015.).

Projektom SERBAK nastavit će se započeta istraživanja koja obuhvaćaju stvaranje digitalnih baza podataka, publiciranje i promociju srednjovjekovne umjetnosti Kvarnera i kontinentalne Hrvatske u tri smjera:

  1. istraživanje srednjovjekovne Rijeke – prikupljanje materijalnih i pisanih izvora o urbanizmu i arhitekturi kasnoantičke i srednjovjekovne Rijeke, izrada topografske karte, tlocrta i 3D rekonstrukcija važnih arhitektonskih jedinica i urbanističkih dijelova, rekonstrukcija/interpretacija urbanističkih slojeva, stvaranje on-line baze podataka i medijacija sadržaja i rezultata istraživanja stručnoj i široj javnosti;
  1. istraživanje korpusa drvene srednjovjekovne skulpture Kvarnera – stvaranje baze podataka kataloškoga tipa, nove interpretacije prilagođene recentnim povijesnim, konzervatorsko-restauratorskim i arheološkim spoznajama, arhivsko istraživanje u svrhu što preciznije i vjerodostojnije obrade sačuvane građe;
  1. istraživanje kamene skulpture predromaničkog razdoblja – terenska istraživanja, priprema kataloga za digitalnu obradu i objavu
  1. interdisciplinarno istraživanje povijesnog kulturnog krajolika srednjovjekovne Slavonije, posebice naselja i njihove prostorne organizacije, uključujući spomeničku baštinu. Istraživanja se usmjeravaju i na teritorijalnu organizaciju širih prostornih jednica te na utvrđivanje logike komunikacija utvrđenih srednjovjekovnih položaja.

Obrada podataka pretpostavlja stručno-znanstveni (interpretacija, obrada pojedinih spomenika ili spomeničkih cjelina u zasebnim znanstvenim publikacijama te obrada četiri veće teme u znanstvenim monografijama) i interdisciplinarni pristup (digitalizacija građe, stvaranje internetske stranice i on-line baze podataka, multimedijalne prezentacije, virtualne karte, mape-itinerera i dr.). Cilj ovakvog pristupa je analizirati i problematizirati određene teme unutar srednjovjekovnoga hrvatskog umjetničkog korpusa, u okviru europskog prostora i u odnosu prema suvremenim spoznajama i načinim interpretacije medievistike i njezinih tema, s posebnim osvrtom na interdisciplinarni pristup. Također će se omogućiti edukacija šire publike o srednjovjekovnoj baštini kao temelju kulturalnoga identiteta, širenje novih spoznaja i načina vrednovanja baštine s obzirom na europsku praksu, i pomoć u stvaranju turističkih itinerera i kulturalnih manifestacija putem organiziranih radionica, predavanja, vodstava po terenu i sl.